Tuesday, July 6, 2010

1st page

เพื่อนๆ สตรีพัทลุง ปี 2508
ห้อง มศ. 1 ก.

รายชื่อเพื่อนเท่าที่มีในขณะนี้ ขอเพื่อนๆช่วยเพิ่มเติมชื่อเพื่อนคนอื่นๆและรูปเก่าๆด้วย


ลำดับที่ ชื่อ-สกุล คู่สมรส โทรศัพท์ มือถือ หมายเหตุบ้าน

1 สาคร เพชรสังฆาต(อัมพันศิริรัตน์)

08-1408-2145 ที่ปรึกษา
2 ยินดี แก้วประกอบ
0-7464-1751 08-0539-0977 ประธาน

yindee@oae.go.th
3 สุคนธ์ ศิริวานิช(พูลช่วย) ชัยโรจน์ 0-7461-2215 08-4965-0210 เหรัญญิก 08-9196-2007
4 จิตรา ศุภกิจ(อุ่นเสียม)
0-7461-3620 08-69489100
5 พิพัฒน์ สโมสร(กันภัย) โสภณ 0-2591-6168 08-5842-8282 ประสานกทม.
6 อาภา ช่างชุม(สงนุ้ย)
0-7462-7532 08-9159-2152 ข่าวซุบซิบ
7 จารุวรรณ สมเขาใหญ่(ประคอง ทัศวงศ์) โสภณ 0-7461-2095 08-9737-3933 เลขานุการ
8 ทิพวัลย์ พิยะกูล(ปาน นาครภัฏ) ชัยวุฒิ 0-7461-4117 08-6694-4952
9 วรณี เลี่ยนภตว(วรรณ)

08-6287-3303 ประชาสัมพันธ์
10 กฤษณา กุลตัน(ศิริอนันต์)

08-1738-3390
11 กัญญา แซ่หลี12 กัลยา เจียรอินทวรท์(เรืองสุข)

08-9657-4794
13
กัลยา เนียมสวัสดิ์(เพชรกาฬ) จิต 0-7462-6918 08-3169-7911
14 จรรยา แก้ววันเพ็ญ(สังข์คล้าย) วิโรจน์ 0-7460-5543 08-1093-3123
15 จรัสศรี จันทรนิยม16 จริยา บุญเรืองขาว

08-1095-9716
17 จัทรา ภูนววัฒนากิจ(แซ่ซื้อ)
0-7461-3107

18 จำรัส กสิวงศ์(แก้วผสม)19 จำรัส ตาแก้ว
0-7333-5881 08-1959-6215
20
จุฑาทิพย์ พิยะกุล(หลอบ เกตุแสง) ไพรัตน์ 0-2385-2515 08-5813-2770
21 จุฑารัตนื นิลจันทร์(หนูจาย หนูเจริญ)
0-7461-2775

22 จุรีวัลย์ แซ่จู
0-7461-2113

23 เจษฏา มีเดช(ศรีพงค์)
0-7552-8514 08-9289-4673
24 ตติยา ชูไฝ(ละเมียด จันทร์พูล) ขวัญชัย 0-7469-1133 08-1767-4839
25 ถนอมจิตร รองรัตน์(สันซัง)
0-7462-1099

26 ธวัลรัตน์ ทองทรัพย์(อุบล)

08-1372-8717
27 บุญเศียร หลีวิจิตร(ศรีนวลเอียด)

08-7289-7527
28 บุณสุวรรณ หลิมแก้ว

08-1097-4131
29 ปรารถนา พัฒนา

08-6704-3696
30
ปวีณา แสงแก้ว(เชย)
0-7436-0892 0-7423-9097
31 พรทิพย์ สุวรรณรัศมี32 พรรณี รัตนนิรันดร์(บุญเรืองขาว)
0-7461-2276 08-9876-5619
33 พรรณี สงแสง(ทวีเศรษฐ์)
0-7461-3234 08-9293-4129
34 พิมพ์ใจ ชูรัตน์(สุวรรณภักดี) แดง วิเชียร 0-7462-6670 08-1989-7907 เหรัญญิก 2551-2552
35 เพ็ญจัณย์ โกศัยกานนท์(เอี่ยวสกุล)
0-7422-0146 08-1599-1777
36 เพ็ศรี วรศรี(บัวแก้ว)

08-3168-8321 รองประธานรุ่น 2551-2552
37 เพียร ชูอินทร์(บุญแสง)38 ระวิวรรณ ณ พัทลุง(เพชรสุวรรณ) ธวัชชัย 0-7461-1876

39 รัชนี พิศุทธางกูร(วรศรี)
0-7461-1686 08-7296-4128
40
รัตน์ นาคแก้ว(ทองรัตน์)

08-9877-2835
41 ราตรี ภริตานนท์

08-4158-7444
42 ละออ ภักดีวานิช(ศิริรัตน์) พ.ต.อ จรงค์
08-1099-6574
43 ลาวัณย์ เวชสาร(ปรีชาชาติ)
08-1898-2476 08-9203-4246
44 วรณา เดชมาก ณ พัทลุง(รัตนพันธุ์) พ.ต.ท ปรามภ์ 0-7462-7197 08-1959-9990
45 วรพรรณ บุญวัน(หนูวาด)
0-7462-6558 08-1891-9691
46 วัชรี ณ พัทลุง(เอียด)

08-4859-3005
47 วัธนีย์ งามสงวน(คงสมคิด)

08-9881-5079
48 วีรยา ว่องวิทยา(วิง แสงทอง) สมชาย 0-7461-2160 08-1897-4120
49 สงวน สังข์แก้ว(รุดคง) พ.ทประสิทธิ์ 0-7461-1057

50
สมจิตร ศิริพันธ์(อาสนวิเชียร)

08-6945-6812
51 สมพิศ ศิลาทอง(ณ สงขลา) สุดใจ
08-1086-9439
52 สมมิตร ศรีสุวรรณ(ชูศิริป เจริญ 0-7462-0676 08-1564-1669
53 สาลี ชนะสิทธิ์
0-7462-6414 08-6627-0867 08-5582-7082
54 สาลี ทิวทัศน์
0-7463-5324 08-6777-3176
55
สุนิสา สุวรรณลิขิต

08-3539-3075
56 สุนทรี จ่าวิสูตร(แนม ด้วงอินทร์) อนุสรณ์ 0-7462-0642 08-1963-1493 08-1096-9100
57 สุพร ทองนวล(ศรีศูรธณ)
0-7461-1464 08-3186-7532
58 สุพรรณีเพชรสังข์(รอดรัตน์)
0-7463-2267

59 หนูชิด สงห้อง60
หัทยา สุขะปุณพันธุ์(เหิม มณีรัตน์) อนันต์
08-6307-0933
60
ฬุริยา นาวิกมูล(ประทิน เสมาทอง)
0-7461-3288

62 อนงค์ ประพฤติ(จันทร์เกตุ) อุดม 0-7438-0028 08-9464-5146
63 อรวี เนียมสวัสดิ์(กัลยา เพชรกาฬ)
0-7462-6918 08-3169-7912
64 อาภรณ์ ราชพลสิทธ์(พลับประสิทธ์)

08-6748-6255
65 อารมณ์ ศิลา(หอชู) ร.ต.ต เลื่อน 0-7461-2503

66 อาลัย เพชรกาฬ(พวงพวา) สานิตย์ 0-7461-3428 08-1963-1083
67 อำนวย ฉางวางปราง(สุทิน) วิรัตน์ 0-7469-9679

68 อำไพ ศิริขันตย(คงสมคิด)
0-7479-9101 08-1275-3969
69 อุดมศรี พงศ์จันทร์เสถียร

รายชื่อเพื่อนโรงเรียนสตรี/จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ